Smluvní podmínky

Podmínky použití služby Minebot

Definice
Níže definované podmínky použití služby Minebot (dále jen podmínky použití), provozované společností DataPro Solutions, s.r.o. (dále jen provozovatel) jsou závazné pro uživatele služby Minebot (dále jen uživatel). Porušením podmínek použití se uživatel vystavuje riziku sankcí ze strany provozovatele, které mohou vést např. k přerušení nebo ukončení poskytování služby Minebot (dále jen služba). Registrací služby (dále jen registrace) je míněno vyplnění registračního formuláře na stránkách služby, které má charakter závazné objednávky. Provozovatel je oprávněn podmínky použití jednostranně změnit. Uživatel bude o změnách zpraven nejméně 14 dní před uvedením nových podmínek v platnost a to formou e-mailové zprávy odeslané na kontaktní adresu uživatele uvedenou v registraci. Aktuální platné podmínky použití budou vždy zveřejněny na stránkách služby.

Podmínky použití služby
Uživatel může službu využít jakýmkoli zákonným způsobem. Uživatel se zavazuje poskytnout pravdivé informace při vyplňování registrace. Uživatel se zavazuje, že nebude používat tuto službu pro měření návštěvnosti stránek, které mají pornografický obsah, které podporují rasismus či porušují zákony České republiky. Uživatel se zavazuje, že nebude používat tuto službu pro statistiku nevyžádané elektronické pošty (e-mailu odeslanému na adresu příjemce bez jeho souhlasu označované též jako spam, nebo UCE). Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit účty, které budou pro tento účel zřízeny.

Poplatek za použití služby
Uživatel se zavazuje zaplatit za použití služby poplatek, jehož výše je stanovena » ceníkem služby. Pro weby jejichž návštěvnost přesahuje 250 tisíc zobrazení měsíčně je cena stanovena individuálně podle skutečně dosažené návštěvnosti. Poplatek se vztahuje k použití jednoho účtu. Jeden účet odpovídá jednomu samostatnému internetovému projektu, který má charakter souboru webových stránek poskytujících informace nebo službu.

Testovací provoz a vznik povinnosti úhrady poplatku za službu
První měsíc po registraci probíhá testovací provoz, v rámci kterého má uživatel možnost službu si bezplatně vyzkoušet. Během tohoto testovacího provozu má uživatel možnost kdykoli použití služby ukončit bez nároku provozovatele na úhradu poplatku za službu. Povinnost úhrady poplatku za použití služby vzniká uživateli po ukončení testovacího provozu, což je po uplynutí jednoho měsíce od data registrace. Pokud vznikne povinnost úhrady poplatku za službu v průběhu kalendářního měsíce, bude výše poplatku stanovena poměrně. Tato poměrná část poplatku bude vyfakturována až současně s první platbou poplatku za celý kalendářní měsíc.

Doba splatnosti a forma úhrady poplatku za službu
Poplatek za službu je splatný do 10 - ti dnů od doručení zálohové faktury, kterou obdrží uživatel od provozovatele v elektronické podobě počátkem kalendářního měsíce na kontaktní e-mailovou adresu. Uživatel je povinen uhradit poplatek za službu nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci na účet provozovatele. Po uhrazení této zálohové faktury a po připsání příslušné částky na účet provozovatele bude odeslán daňový doklad na kontaktní adresu uživatele.

Omezení odpovědnosti za škodu
Provozovatel není zodpovědný za přímé nebo následné škody způsobené nedostupností či ukončením poskytování služby. Služba Minebot je navržena a provozována tak, aby v maximální míře zaručila bezpečnost dat a dostupnost služby. Jelikož je provozovatel závislý na dalších subjektech např. poskytovateli připojení, nemůže plně garantovat úplnou dostupnost služby. Provozovatel se zavazuje, že v případě výpadku služby podnikne maximální úsilí ke zprovoznění služby. Uživatel služby souhlasí s tím, že provozovatel není zodpovědný za ztrátu dat či přerušení služby z důvodu výpadku připojení k Internetu, živelných pohrom, či dalších možných příčin, které jsou na provozovateli nezávislé.

Ochrana soukromí
Pokud si uživatel objedná u provozovatele službu, bude požádán o osobní údaje jako jsou jméno, poštovní adresa, adresa elektronické pošty apod. Provozovatel nebude posílat uživateli žádné informace pokud o ně uživatel sám nepožádá. Bez vyžádání bude zasílat uživateli pouze informace, které bude považovat za užitečné pro obchodní potřeby uživatele. Provozovatel nebude předávat informace, které identifikují uživatele třetím stranám s výjimkou firem podílejících se na zpracování objednávky.

Sběr a zpracování dat
Služba získává data o návštěvnosti prostřednictvím kódu vloženého na stránky uživatele. Data, která služba zjišťuje jsou volně přístupná z prohlížeče návštěvníků www stránky a neobsahují údaje, které by mohli identifikovat návštěvníka webu.

Informace o návštěvnosti měřeného webu, které služba shromažďuje, jsou provozovatelem služby považovány za důvěrné. Provozovatel se zavazuje, že poskytne dostatečné kroky, aby nedošlo k vyzrazení těchto informací. Uživatel je povinen udržovat své přístupové údaje v tajnosti a chápe, že provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé vyzrazením těchto údajů třetí straně.

Ukončení služby
Uživatel má právo kdykoli odstoupit od využití služby s okamžitou platností a bez udání důvodu. Uživatel má povinnost dát na vědomí provozovateli, že končí s používáním služby, a to zasláním e-mailové zprávy o ukončení využívání služby na adresu provozovatele info@minebot.cz. Účinky ukončení využití služby uživatelem nastávají okamžikem doručení této zprávy provozovateli. Pokud uživatel ukončení služby neoznámí, má se za to, že službu využívá a je povinen ji uhradit. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně ukončit poskytování služby, pokud dojde k závažnému porušení těchto podmínek použití uživatelem, např. neuhrazení poplatku za použití služby ve výše uvedeném termínu splatnosti.

Obecná ustanovení
Vztahy vzniklé mezi provozovatelem a uživatelem na základě výše specifikovaných smluvních podmínek se řídí příslušnými právními předpisy, především obchodním zákoníkem v platném znění.