Pojmy používané v oblasti analýzy návštěvnosti nebo v nástroji Minebot

Terminologie spojená s měřením návštěvnosti webu není zcela jednotná. Pro Vaše lepší porozumění jsme pro vás připravili slovníček pojmů, vysvětlující jednotlivé termíny, se kterými se na stránkách Minebota setkáte.


1.den (první den)

Den, kdy byl na Minebotem měřených stránkách zaznamenán první přístup.


Adresa návštěvníka

je identifikace počítače se kterým návštěvník pracuje. V Minebotu se tato identifikace zobrazuje jako jeden až tři údaje s tímto významem: IP počítače za PROXY > IP počítače < doména počítače, přičemž IP za PROXY a doména počítače nemusí být vždy určena.


Cookies

je údaj, určující procento návštěvníků používajících prohlížeč podporující technologii COOKIES. Tato technologie je klíčová pro přesné zaznamenávání veličin jako jsou např. nový návštěvník, návštěva nebo unikátní návštěvník.
Tzn. čím větší procento COOKIES, tím přesnější jsou Minebot reporty.


Doména návštěvníka

je v Minebotu termín označující doménu první a druhé úrovně návštěvníkova počítače. Například všichni návštěvníci připojení přes "Volný", mají doménu návštěvníka vol.cz. Přesnější identifikaci uživatelů můžete sledovat v reportu o adresách návštěvníků.


Dotaz

je jedno nebo více slov, které zadal návštěvník do vyhledávače.


Hledání

je možné u reportů s výpisem položek, jako je například 'žebříček stránek'. Po vepsání a potvrzení hledaného výrazu se v tabulce objeví pouze položky, které daný text obsahují. Tento omezený výpis se projeví i v grafu a v celkovém součtu.


Hloubka barev

meří schopnost uživatelova monitoru zobrazovat barvy.
  8 bitů => 256 barev
 16 bitů => 65 tisíc barev
 24 bitů => 16 milionů barev
Například váš monitor ma hloubku barev bitů.


Jednotky

Zvolené jednotky jsou výchozím údajem pro jednotlivé reporty. Můžeme tak analyzovat statistiky odděleně např. pro unikátní návštěvníky, zobrazení, atd. Ve většině případů je možné si zvolit kombinaci různých jednotek a získat tak unikátní možnost porovnat rozdíly mezi jednotlivými veličinami.


Krok

je zobrazení stránky návštěvníkem. Dva za sebou jdoucí kroky tvoří stopu.


Načtení

vypovídá o počtu nahrání jednotlivé stránky do prohlížeče. Počet načtení úzce souvisí s počtem zobrazení. V podstatě to je počet zobrazení navýšený o počet znovunačtení.


Následující stránka

Jedná se o stránku, na kterou návštěvník zavítá bezprostředně po shlédnutí referenční stránky.


Návrat

je každá návštěva, kromě první, to je kromě té, kterou udělá nový návštěvník. Tzn. že součet návratů a nových návštěvníků se rovná počtu návštěv. V podstatě vypovídá o tom, kolik návštěvníků se na váš web vrátí po první návštěvě.


Návštěva

vzniká ve chvíli, kdy návštěvník přijde na stránku sledovanou MineBotem. Návštěvník může během své návštěvy projít v rámci jedné domény několik stránek, ale návštěva je započítána pouze jednou. Počet shlédnutých stránek MineBot ukládá pod pojmem zobrazení. Pokud návštěvník stránky opustí a vrátí se na ně po 45 minutách, MineBot započte další návštěvu. Jeden návštěvník může během určitého časového období tedy provést více návštěv.


Návštěvník

je uživatel, který jednou nebo opakovaně shlédnul část měřeného webu.


Návštěvnost

je souhrn aktivity na Vašem webu. Tato aktivita se dělí na návštěvnost uskutečněnou opravdovými návštěvníky a na návštěvnost provedenou automatickými roboty. Minebot druhý typ aktivity filtruje, tudíž analyzovaná návštěvnost dobře odpovídá realitě.


Nový návštěvník

je návštěvník, který poprvé navštívil sledované webové stránky po implementaci MineBot kódu. Návštěvník bude tedy jako "nový návštěvník" započten pouze jednou. O opakovaných příchodech návštěvníka na stránky vypovídají údaje návštěva a zobrazení.


Období (zvolené období)

je časový úsek, pro který jsou vypočítávány statistiky. Při startu Minebota je standardně zobrazeno "Celé období", které zahrnuje všechny dny patřící do intervalu 1.den - Dnes. Období můžete volit v horní části stránky, vpravo od loga MineBot.


Obsah (obsah složky)

je počet stránek, které obsahuje daná složka a všechny její podsložky.


Odchody

Stránky umístěné mimo vámi měřenou doménu na které se návštěvník dostal kliknutím na odkaz umístěný na vašem webu. (např. jiné spřátelené weby, stránky vašich partnerů, atd.)
Jinými slovy to je odkaz, který návštěvník použil na poslední stránce návštěvy.


Odchozí stránka

je stránka, kterou návštěvník během své návštěvy na vašem webu shlédl jako poslední.


Odkazující adresa

je URL stránky, ze které se návštěvník dostal na váš web.


Odkazující doména

je v Minebotu doména první a druhé úrovně stránky, ze které se návštěvník dostal na váš web. Detailnější informace přímo o odkazujících stránkách naleznete v reportu odkazující adresy.


Operační systém (OS)

vypovídá o typu operačního systému, který má návštěvník nainstalován na svém PC (např. Windows 95, Windows 98, Linux, atd.)


Předcházející stránka

Jedná se o stránku, kterou návštěvník navštívil bezprostředně před shlédnutím referenční stránky.


Průměr

je počítán pro jednu veličinu (např. noví návštěvníci) a pro určitý časový úsek (např. den). Do průměru se promítnou pouze hodnoty, které byly zaznamenány během zvoleného období a v rámci zvolených stránek.


První stopa

je stopa, kterou provedl nový návštěvník.


První vstupní stránka

je vstupní stránka nového návštěvníka.


První zobrazení

je zobrazení, která udělal nový návštěvník během první návštěvy. Tento údaj je velice zajímavý, jelikož podle něho můžeme odhadnout chování uživatele v momentě, kdy vidí Váš web poprvé. Toto lze analyzovat taky pomocí veličiny první stopy.


Referenční stránka

Pro statistiky, jejichž výstupem jsou pohyby na jedinou stránku, nebo odchody z této stránky, je nezbytné tuto referenční stránku přesně nadefinovat. Jako výchozí se ve statistikách Předchozí stránky a Následující stránky vybírá jako referenční stránka ta, která je v právě vybrané množině zvolených stránek ta nejnavštěvovanější. (V případě zvolených stránek "Celý web" je to tedy nejčastěji index.*)

Pokud chcete změnit referenční stránku, máte dvě možnosti jak to provést.

  1. Kliknutím na zelený terčík vedle URL stránky v žebříčku
  2. V prostředí pro vyběr stránek v pravé horní části minebot webu (nezapomeňte, že v případě, že vyberete celý adresář, bude se za referenční stránku automaticky považovat ta, ve vybraném adresáři, nejnavštěvovanější)


Rozlišení

je šířka a výška uživatelova monitoru v obrazových bodech, například vaše rozlišení je bodů.


Prohlížeč

je typ prohlížeče, který používá návštěvník.


Slovo

je jedna část dotazu.


Složka

je hierarchická část webu. Každá složka může obsahovat další složky a stránky. Jména složek jsou vytvořeny ze shodné části jmén stránek, které obsahují.


Stopa

je návštěvníkův přechod z jedné měřené stránky na druhou.


Stránka

je jméno internetové stránky, tak jak vystupuje v systému Minebot. Toto jméno může být buď URL stránky, nebo pseudo URL vzniklé definicí proměnných Minebot kódu na dané stránce.


Unikátní návštěvník

Tato statistika vypovídá o počtu různých návštěvníků, kteří zavítali na alespoň jednu z vybraných stránek během vybraného období. Jedná se v podstatě o počet návštěv ošetřený o opakované návštěvy jednotlivých uživatelů během vybraného období.


Vstupní stránka

Tato statistika analyzuje na jakých stránkách v rámci měřeného webu začínají návštěvníci nejčastěji svoji návštěvu.


Vyhledávač

je internetová služba, která svým uživatelům umožňuje pomocí dotazů vyhledat stránky s určitým obsahem. Pokud se návštěvník dostane na váš web přes takovou službu, pak MineBot ukládá informace o vyhledávači i dotazu. MineBot rozpozná většinu hlavních světových i českých vyhledávačů (Př: www.google.com, www.yahoo.com, www.seznam.cz, atd.).


Web (měřený web)

je skupina stránek měřených jedním účtem Minebota.


Země (stát)

je doména první úrovně návštěvnikova počítače. Obvykle poslední část této domény (.cz, .de, atd.) koresponduje se státem, ve kterém se uživatelův počítač nachází. Nejčastější výjimkou jsou domény .org, .net, .com, a .gov, což jsou domény celosvětové. Nejčastěji jsou používány uživateli z USA.


Znovunačtení

Pokud si návštěvník opakovaně zobrazí stránku na které se právě nachází (například pomocí volby "obnovit / refresh" v prohlížeči) není započítáno další zobrazení, ale zvýší se o jednotku hodnota veličiny "znovunačtení".


Zobrazení

vypovídá o počtu zobrazení jednotlivých stránek. Počet zobrazení říká, kolikrát si návštěvníci vašeho webu přečetli určitou stránku. V podstatě se jedná o měřítko atraktivnosti jednotlivých stránek.
Pozor: počet zobarzení se nerovná počtu načtení stránky, protože za sebou jdoucí načtení stejné stránky se nepřipočíta k veličině zobrazení, ale k veličině znovunačtení.


Zobrazení u návratů

je statistika zobrazující početzobrazení, která neprovedli noví návštěvníci, tedy zobrazení v rámci návratů. Součet "zobrazení u návratů" a prvních zobrazení se rovná počtu zobrazení.


Zvolené období pro čárový graf

Uživatelé Minebota mají unikátní možnost porovnat výstup měsíčních, týdenních a denních reportů s jedním z údajů z této nabídky.


Zvolené období pro sloupcový graf

je údaj určující jaký časový interval má být zohledněn při výběru dat pro hodnoty sloupců v horním grafu (platí pro reporty mesíční, týdenní a denní statistika). Toto období lze měnit také pomocí šipek pod grafem.


Zvolené období pro spodní graf

definuje časový interval výchozí pro hodnoty (průměr a maximum za období) zobrazené v grafu "významné dny". Toto období je totožné se zvoleným obdobím.


Zvolené stránky

Tento údaj přesně specifikuje, které stránky z měřeného webu se mají zohledňovat při výpočtu jednotlivých statistik. Pro komplexní sumarizované statistiky zohledňující všechny stránky ponecháváme ve množině vybraných stránek nejčastěji "celý web". Naproti tomu v případě, že zkoumáme např. účinnnost reklamní kampaně umístěné na jediné stránce, zvolíme právě tuto stránku. Skupinu lze vybrat rozbalovacím stromem vpravo od volby období.